Page 1 Created with Sketch.

Договір-оферта про надання послуг

 • Загальні положення
  • Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (надалі – Оператор сервісу/Оператор) щодо укладення Договору про надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

  • Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) сервісу електронного документообігу (надалі – Користувач).

 • Визначення термінів, що застосовуються у Договорі
  • ЕЦП (електронний цифровий підпис) — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

  • Контрагент – контрагент Користувача, який в процесі документообігу виступає адресатом (отримувачем) документу та пройшов реєстрацію на веб-сайті Оператора сервісу за посиланням vchasno.com.ua/auth/registration та має дійсний до використання посилений ключ електронно-цифрового підпису, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

  • Користувач - фізична або юридична особа, яка в процесі документообігу є відправником документу, пройшла реєстрацію на веб-сайті Оператора сервісу за посиланням vchasno.com.ua/auth/registration та має дійсний до використання посилений ключ електронно-цифрового підпису, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

  • Сервіс (Сервіс електронного документообігу) - програмний комплекс, призначений для автоматизації процесів документообігу між Користувачем та іншими зареєстрованими учасниками документообігу та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання документів онлайн.

  • Сторони (кожна окремо Сторона) – Користувач та Оператор сервісу.

  • Тариф Оператора сервісу (Тариф) – ціна відправлення, а в випадку передбаченому п. 4.5. цього Договору також означає ціну отримання, Користувачем 1 (одного) документу за допомогою Сервісу електронного документообігу. Опис діючого Тарифу знаходиться за посиланням vchasno.com.ua/rates

 • Предмет Договору
  • Предметом Договору є надання Оператором сервісу послуг з доступу до використання Сервісу електронного документообігу «Вчасно» для передачі, обміну (надалі - Послуги) між Користувачем та його Контрагентами електронними документами та зберігання електронних документів, в т.ч., але не виключно, послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, відповідно до но до обраних Користувачем Тарифів, які розміщені за посилання vchasno.com.ua.

  • Користувач та/або Контрагент погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (vchasno.com.ua/privacy-policy) та Правила використання Сервісу (vchasno.com.ua/terms-of-use), які є невід’ємною частиною Договору і своєю реєстрацією за посиланням vchasno.com.ua/auth/registration підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

 • Умови надання послуг
  • Послуги надаються Оператором сервісу протягом строку дії Договору починаючи з дати активації.

  • Датою початку надання Послуг є дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора сервісу авансового платежу у розмірі, не менше вартості відправки 100 (ста) документів.

  • Оператор сервісу має право не розпочинати надання Послуг у випадку відсутності коштів (передплати) на особистому рахунку Користувача.

  • Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного для використання посиленого ключа ЕЦП. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора сервісу від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого учасника документообігу. В випадку приведення неповних або недостовірних відомостей до дійсних відомостей, Оператор сервісу надає такому Користувачу доступ до користування сервісом ну умовах передбачених Правилами використування сервісом.

  • Користувач має право на включення вартості відправлення йому документів, отриманих від Контрагентів, до вартості Послуг, що надаються в межах цього Договору. Користувач, який має намір скористатися таким правом, зобов’язаний повідомити Оператора про такий намір за 5 (п’ять) календарних днів до початку надання Послуг, на передбачених у цьому пункті умовах, через особистий кабінет та/або шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу support@vchasno.com.ua.

  • Оператор сервісу здійснює активацію Користувача та/або Контрагент як учасника документообігу через перевірку відповідності ЕЦП Користувача отриманим від нього ідентифікаційним даним.

  • Користувач , щоб відправити документ через Сервіс для підписання, вводить в форму, доступну йому в особистому кабінеті, всі необхідні відомості про Контрагента, створює або завантажує файл документу, скріплює документ своїм ЕЦП та відправляє такий документ Контрагенту. У разі, якщо Контрагент Користувача на момент складення або відправлення документу Користувачем не є зареєстрованим учасником документообігу, він повинен пройти процедуру реєстрації та авторизації на сайті Оператора сервісу за допомогою ЕЦП. Після реєстрації та авторизації, Контрагент Користувача - одержувач документу, отримує можливість підписати такий документ з використанням ЕЦП та відправити документ через Сервіс Користувачу, або відхилити його.

 • Ціна Договору та умови оплати. Акцепт Оферти
  • Ціна Договору становить вартість усіх Послуг, наданих Оператором в рамках цього Договору та оплачених Користувачем згідно з Тарифами зазначений в п. 5.3. Договору.

  • Користувач протягом трьох робочих днів з дати реєстрації в Сервісі Оператору аванс в розмірі не менше вартості відправки 100 документів, що і є акцептом цієї Оферти. Після використання авансу, подальше надання послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

  • Актуальний Тариф по якому здійснюється відправка одного документу за допомогою Сервісу розміщений за посиланням vchasno.com.ua/rates.

  • Факт належного надання Оператором послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані послуги.

  • Користувач повинен прийняти надані послуги та підписати Акт надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту надання послуг та/або до послуг, в т.ч. їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих послуг та підписання Акту надання послуг, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

  • У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у п. 2.9. Договору, підписаний зі своєї сторони Акт надання послуг або Мотивовану відмову, надані послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

  • Оператор, за власним рішенням, може відступити від умови 100% попередньої оплати і продовжити надання послуг протягом 30 днів після закінчення авансу. В такому випадку оплата наданих Послуг Користувачем здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Оператора Акту надання послуг.

  • Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

  • Оператор сервісу має право переглянути Тариф, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою, вказаною у п. 5.3., якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

  • Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

  • Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг, відповідно до п. 5.1. Договору.

  • Контрагент після отримання запрошення від Сервісу на підписання документу та проходження реєстрації на веб-сайті Оператора сервісу за посиланням vchasno.com.ua/auth/registration набуває статусу Контрагента. Завершення процедури реєстрації на веб-сайті Оператора є акцептом Оферти для Контрагента.

 • Термін дії і зміна умов Оферти
  • Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: vchasno.com.ua/public-offer і діє до моменту відкликання Оферти Оператором сервісу.

  • Оператор сервісу залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором сервісу змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаною в п. 6.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор сервісу повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

 • Термін дії Договору та припинення Договору
  • Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п. 5.2. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

  • Акцепт Оферти Контрагентом, здійснений відповідно до п. 5.2. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти

  • Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

  • Договір може бути припинений:

   • У будь-який час за згодою Сторін;

   • За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

   • За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

   • З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

   • У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора сервісу, крім випадків порушення Користувачем та/або Контрагентом зобов'язань відповідно до п. 3.2 цього Договору, Оператор сервісу повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 • Відомості про конфіденційність та гарантії
  • Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором сервісу, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

  • Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач та/або Контрагент засвідчує і гарантує Оператору сервісу, що:

   • Користувач та/або Контрагент вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача на веб-сайті https://vchasno.com.ua і при оформленні платіжних документів та при оплаті Послуг;

   • Користувач та/або Контрагент укладає Договір добровільно, при цьому Користувач та/або Контрагент: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

   • Користувач та/або Контрагент має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

  • Приймаючи акцепт цієї Оферти Користувач також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу у відносинах з Оператором сервісу в межах виконання цієї Оферти, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису у порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що в випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цієї Оферти не є потрібним.

  • Користувач та/або Контрагент гарантує, що особа, яка використовує електронний цифровий підпис Користувача, є належним чином уповноваженим представником Користувача та/або Контрагент на законних підставах.

  • Користувач та/або Контрагент зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищеними від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

  • Користувач та/або Контрагент не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Оператора сервісу про втрату паролю.

 • Персональні дані
  • Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

  • Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 • Відповідальність і обмеження відповідальності
  • За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

  • Користувач та/або Контрагент в повному обсязі несе відповідальність за:

   • зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються при використанні Сервісу.

   • достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем та/або Контрагент при реєстрації в якості користувача і достовірність гарантій і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 8 Оферти;

   • свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

  • Беручи до уваги умови розділу 10 Оферти, Користувач та/або Контрагент зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору сервісу в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача.

 • Порядок вирішення спорів
  • Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

  • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку

 • Форс – мажор
  • Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

  • У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

  • Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

Реквізити
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»
Місцезнаходження:
02121, м. Київ,
вул. Харківське шосе, буд. 201-203, корпус 1А, літ. Ф, кім. 604
Код ЄДРПОУ 41231992,
п/р № 26002564252 в ПАТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”,
МФО 380805,
ІПН 412319926516
e-mail: support@vchasno.com.ua